ตอบ: Induction heater คือ การให้พลังงานแบบหนึ่งโดยส่งผ่านไปทางสนามแม่เหล็ก เมื่อวัตถุแม่เหล็กได้รับพลังงานนั้นก็จะเกิด ความร้อนขึ้น ซึ่งความร้อนนี้เกิดจากกระแสไหลวน(eddy current) นั่นเอง

ตอบ: 1.ประสิทธิภาพดีกว่า เนื่องจากการส่งถ่ายพลังงานเป็นพลังงานโดยตรงโดยไม่มีช่องว่าง ของอากาศ จึงสามารถส่งถ่ายพลังงานได้มากกว่ามาก
          2.ทำความร้อนได้เร็วกว่า
          3.อายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า พวกตัวให้ความร้อนที่เป็นตัวต้านทาน
          4.ลดอุณภูมิ ของสิ่งแวดล้อมรอบข้างเครื่องจักร เนื่องจากเป็นการให้พลังงาน โดดยตรง และ ประสิทธิภาพ ที่ดีกว่ามาก
ตอบ:  เนื่องจาก I smart induction controller เป็นตัวควลคุมการให้และส่งถ่ายพลังงาน จึ่งสามารถ ประยุกต์ การใช้งานได้ในหลายเคื่องจักรที่กำเนิดความร้อน โดยความต้านทาน อาทิ เช่น เครื่องพลอมพลาสติก เครื่องหลอมโลหะ เครื่องเป่าลมร้อน เครื่องอบอห้งอาหาร หรืออื่นๆ อีกมากมาย